วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : ว่าด้วยนโยบายเฉพาะ 7 ประการ

 ๗ นโยบายเฉพาะ    (ดำเนินการให้เห็นผลใน ๑ ปี)


           
           ๑. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
           
           ๒. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการดำรงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          
           ๓. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
           
           ๔. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
           
           ๕. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย
           
           ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ
          
           ๗. การดำเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา


           นโยบายเฉพาะแต่ละด้านทั้ง 7 ด้านนี้  ต่างก็มีเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จภายใน 1 ปี หลายเป้าหมายนะครับ ดังนั้น  เราจะตามไปดูรายละเอียดเรื่องเป้าหมายเหล่านี้ในโอกาสต่อๆไป  นะครับ


แต่ในคราวหน้า เราจะดูนโยบายเร่งด่วน 10  ประการ ครับ

สำหรับวันนี้  สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น