วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Visit Suphan Buri dayWestern Ring Road can take you back to Suphan Buri. If you turn left and follow the road sign, you will be back to the Garden of Dragon.

Garden of the Dragon


And when you are at the garden you look back you will see this road. Therefore, you have to take a U-turn in front of the garden and go back to Bangkok via #340.

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผู้นำต้องมีขีดความสามารถเฉพาะตัว Leaders need personal capability

เสาเต็นท์ต้นที่ 2 ของภาวะผู้นำ คือ

ขีดสมรรถนะส่วนตัวของผู้นำ ( personal capability)

ขีดสมรรถนะนี้มิใช่ทักษะของผู้นำ
แต่ก็เป็นลักษณะที่ผู้นำจะต้องมีเพื่อจะได้ชื่อว่ามีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง

7 ข้อต่อไปนี้  เป็นขีดความสามารถของบุคคลที่มีภาวะผู้นำสูง

1. มีความรู้ด้านวิชาการ ( Technical knowledge)

2. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product knowledge) หรือความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่นั่นเอง

3. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา (Problem analysis and problem - solving skills)

4. มีทักษะด้านอาชีพ (Professional skills) เช่นการเขียน การนำเสนอ การบริหารจัดการ การกำกับดูแล การปฏิบัติงานที่ดีโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ

5. มีขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม (Innovation)

6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ผู้นำที่มองเห็นปัญหา และจัดการให้มีการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
         กรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มองเห็นการปฏิบัติตัวของนักข่าวระหว่างรอแขก VIP ของประเทศ แล้วหยิบยกขึ้นมาปรารภขอร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทันที ก็จัดว่าเป็นตัวอย่างของการมีขีดสมรรถนะของผู้นำด้านนี้ ตัวอย่างหนึ่ง

7. มีการใช้ Information technology (IT) อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคอีกสามข้อที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้นำให้สูงยิ่งขึ้น

     1.ต้องเข้าใจเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น โดยต้องตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบให้มากขึ้น
     2.ต้องพัฒนาทักษะอาชีพให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และ
     3.ต้องทดลองทำสิ่งใหม่ๆให้มากขึ้น 

Kalasin is not far from Mekhong river.: หลักสูตรกฏจราจรบ้านเรานั่งรับประทานอาหารที่ร้านอ...

Kalasin is not far from Mekhong river.: หลักสูตรกฏจราจรบ้านเรา

นั่งรับประทานอาหารที่ร้านอ...
: หลักสูตรกฏจราจรบ้านเรา นั่งรับประทานอาหารที่ร้านอาหารปักษ์ใต้บนถนนทุ่งศรีเมืองตรงทางเข้าห้างสรรพสินค้า ตอนสายวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ผมสังเ...