วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผู้นำต้องมีขีดความสามารถเฉพาะตัว Leaders need personal capability

เสาเต็นท์ต้นที่ 2 ของภาวะผู้นำ คือ

ขีดสมรรถนะส่วนตัวของผู้นำ ( personal capability)

ขีดสมรรถนะนี้มิใช่ทักษะของผู้นำ
แต่ก็เป็นลักษณะที่ผู้นำจะต้องมีเพื่อจะได้ชื่อว่ามีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง

7 ข้อต่อไปนี้  เป็นขีดความสามารถของบุคคลที่มีภาวะผู้นำสูง

1. มีความรู้ด้านวิชาการ ( Technical knowledge)

2. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product knowledge) หรือความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่นั่นเอง

3. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา (Problem analysis and problem - solving skills)

4. มีทักษะด้านอาชีพ (Professional skills) เช่นการเขียน การนำเสนอ การบริหารจัดการ การกำกับดูแล การปฏิบัติงานที่ดีโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบ

5. มีขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม (Innovation)

6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ผู้นำที่มองเห็นปัญหา และจัดการให้มีการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
         กรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มองเห็นการปฏิบัติตัวของนักข่าวระหว่างรอแขก VIP ของประเทศ แล้วหยิบยกขึ้นมาปรารภขอร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทันที ก็จัดว่าเป็นตัวอย่างของการมีขีดสมรรถนะของผู้นำด้านนี้ ตัวอย่างหนึ่ง

7. มีการใช้ Information technology (IT) อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคอีกสามข้อที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้นำให้สูงยิ่งขึ้น

     1.ต้องเข้าใจเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น โดยต้องตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบให้มากขึ้น
     2.ต้องพัฒนาทักษะอาชีพให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และ
     3.ต้องทดลองทำสิ่งใหม่ๆให้มากขึ้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น