วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อำเภอเขาวง (Amphoe Kaowong ) จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเขาวง เป็นอำเภอที่มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมผู้ไทย หรือวัฒนธรรมของชาวภูไท หมายถึงชาวภู ชาวเขาเผ่าหนึ่ง ที่อพยพมาจากอีกฟากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขง แล้วมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนี้ ซึ่งเป็นทำเลที่เมื่อเรายืนอยู่จุดที่เหมาะสมแล้วก็จะมองเห็นเทือกเขาล้อมรอบเป็นวง จึงได้รับการขนานนามว่าอำเภอเขาวง

 ลูกศิษย์ที่เรียนปริญญาโทกับผม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามภาพนี้ 5 ใน 7 คน มาจากอำเภอเขาวง


                                                     ข้อมูลทางการปกครองอำเภอเขาวง


ในด้านการปกครอง อำเภอนี้มีท้องที่แบ่งออกเป็น 6 ตำบล ส่วนการปกครองท้องถิ่น มีเทศบาลตำบลกุดสิมกับเทศบาลตำบลอื่นอีก 3 แห่ง และ มีองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง

ในเชิงเศรษฐกิจ อำเภอเขาวงเป็นชุมชนการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำการผลิตข้าว ซึ่งข้าวที่มีชื่อเสียงคือข้าวเหนียวเขาวง ซึ่งเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอม นุ่ม รสอร่อยเป็นผลิตภัณฑ์เชิงเอกลักณ์ทางภูมิศาสตร์ ( Georgraphical Identity Product) นอกจากนี้อำเภอเขาวงยังมีข้าวหอมมะลิ (Jasmine Rice) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคอีสาน ตอนบน แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีปัญหาในการเพาะปลูกเนื่องจากขาดน้ำ การกักเก็บน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งๆที่ในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกพอสมควร แต่เมื่อถึงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

สำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนั้น. ที่อำเภอเขาวงมีความเป็นมาที่สำคัญมาก กล่าวคือในคราวที่พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ภาคอีสานและเสด็จ ฯเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่อำเภอเขาวง ทรงรับทราบปัญหาการขาดน้ำเพื่อการเกษตรนี้ด้วยประสบการณ์ของพระองค์เอง คือพระองค์เสด็จไปทางถนนดิสโก ทรงค้นพบข้าวที่ขาดน้ำ ข้าวออกรวงแต่เม็ดลีบ จึงมีพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริสองเรื่อง คือ 

1) การพัฒนาระบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และ
2) การสร้างอุโมงค์ผันน้ำเพื่อการเกษตร 

ผลงานที่ปรากฏและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันนี้ คือ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ และการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านกุดตอแก่น 

ผลงานอีกประการหนึ่งคืออุโมงค์ผันน้ำทะลุใต้ดินจากชลประทานห้วยไผ่ ในเขตอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มายังพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ต่อมาอุโมงค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นอุโมงผันน้ำเพื่อการเกษตรที่ยาวที่สุดในโลก

แผนที่สังเขปแสดงแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเขาวงขอแถมคำอธิบายแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเป็น ASEAN members ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มรูปในปลายปี 2558 นี้ครับสาวภูไทยจากเขาวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น