วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้สูงอายุไทยกับการส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2560

วันนี้ผมได้อ่านบทความเรื่อง 
Senoir Complex ...
ทางออกผู้สูงอายุไทย??
กล่าวถึงมติ ครม.8 พ.ย. 2559 ที่จะสร้างที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุผ่านโครงการใช้ที่ราชพัสดุ 4 พื้นที่ ได้แก่ ชลบุรี นครนายก เชียงใหม่ และเชียงราย โดยมีหลักการและวิธืปฏิบัติดังนี้
-สร้างแบบคอมเพลกซ์ดูแลผู้สูงอายุ 
-มีกิจกรรมดูแลการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือสังคม 
-กำหนดให้บุตรหลานผู้ดูแลบิดา-มารดาผู้สูงอายุ ได้สิทธิจองเป็นอันดับแรก
-ระยะเวลาเช่า 30 ปี ต่ออายุได้อีก 30 ปี

พร้อมกับมาตรการนี้ยังมีมาตรการทางการเงินเพื่อเตรียมรับมือกับ "สังคมผู้สูงวัย"ทีเรากำลังเผชิญอยู่
ผมเห็นด้วยกับนโยบายนี้ครับ
เพราะว่าการสร้างที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามมติ ครม.นี้ เป็นการตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงวัยโดยวิธีส่งเสริมให้บุตรหลานที่ประสงค์รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุได้รับสิทธิการอุดหนุนจากรัฐอย่างเป็นระบบมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทความยังได้แสดงความเห็นแนวคิดเรื่อง Aging in place เป็นอีกแนวคิดที่กำลังเป็นที่น่าสนใจเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนเดิมและอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม เพียงแต่ต้องปรับปรุงสภาพชุมชนและที่อยู่อาศัยเดิมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น

แนวคิดนี้จะมีทางนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการมีองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การสรับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐและความรู้ความสามารถทางเทคนิคและสถาปัตยกรรมของหน่วยงานสนับทางวิชาการ

สำหรับรายละเอียดของบทความโปรดติดตามจากมติชนรายวันครับวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

#Ayutthaya in retrospect อยุธยารำลึก

I am a little bit disappointed that we did not have enough time to see the real Ayutthaya in our short yesterday visit.


In this map, there are 28 attractions to complete your trip. May I translate this document for your perusal?

The Slogan of the Province:

The Former Capital City, The Cradle Of Rice And The Tide Of Water, The Excellence of Poetry, The Famous People Of Ayutthaya. 

28 Must See Attractions:

1.Wat Tha Ka Rong (the monastery where the crows are crowing)
2.Wat Cherng Tha (the temple at the riverside pier)

3.Wat Na Phra Main (the temple in the front of the crematory)
4.Wat Mae Nang  Pluem (the temple of Mrs.Pluem) 
5.Wat Lokkaya Sutharam (the temple of worldly scent)

9.Chantarakasem National Museum


10.Wat Mahathat (where there is a Buddha image head embedded in the tree trunk)


16.Centre For Ayutthaya History Studies

22.International Village
27.River View Place Hotel 
28.Canty and Service Apartment.

The organisation that makes this map is the Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province, which is a regional government.
It says local people generally call their province name in a speciaI way.Instead of calling it Phranakhonssriayutthaya, they just call it Yutt Ya!!!
How nice is the name!!!

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

A Short Visit to Ayutthaya aka Phranakhonsriayutthaya

I have travelled through Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province many occasions but never spent enough times to see tourist attraction sites.This Sunday I am going to devote more time to the ancient city.


Therefore I have to do some research on this world heritage site so that I can manage my short visit more efficiently. My plan is to see the old town, notably the Grand Palace in the Phra Sri Sanphet Monastery to see famous buildings. The other attraction I would like to take my picture with is the Buddha's image head embedded in the tree trunk at http://www.paiduaykan.com/76_province/central/ayutthaya/watpramahathat.html

Wat Maha That. I also want to see Bang Sai Arts and Crafts Center where Her Majesty Queen Sirikit trains and displays cultural and traditional products from regions in the country. Next, I hope we can have enough time to visit the TAT Tourist Information Centre to see how they manage to promote this  Ancient City. Regarding urban development of this famous city, I would like to take a closer look at the town and city planning administered by the city management. Regarding the city environment conservation, I would try to see if the Pra Nakhon Sri Ayutthaya Metropolitan City or Tesaban Nakhon Phra Nakhon Sri Ayutthaya (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) has done its job effectively and efficiently.

Last but not least is the topic of food. We plan to have lunch there. It can be somewhere near the Tesaban or near the city information centre. If possible, we may try to enjoy our lunch in the boat near https://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา.

ถนนนเรศวร

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Kalasin University - KSU

Established on August 9, 2015, Kalasin University (KSU) results from the merging of Kalasin Rajabhat University and The Kalasin Campus of Rajamangala University of Technology Isan. Being a new university in the remote province of Kalasin, Thailand, KSU upholds the following vision: 

" Kalasin University is a leading university in the field of vocations, technology, and innovations of the Mekong Sub-Region." The new University consists of 9 faculties:
  • Faculty of Arts and Sciences (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
  • Faculty of Political Sciences and Laws (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
  • Faculty of Creative Industry(คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
  • Faculty of Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • Faculty of Business Administration (คณะบริหารธุรกิจ)
  • Faculty of Education (คณะครุศาสตร์)
  • Faculty of Public Health (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
  • Faculty of Agricultural Industrial Technologies (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)
  • Language Institute (สถาบันภาษา)


วิสัยทัศน์ (Vision)  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนุภาคลุ่มน้ำโขง

 Mr. Winai Wittayanukoon is the interim President of The University Council.
ปัจจุบันนี้ นายวินัย วิทยานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวิฒิ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เนื่องจาก นาย บัณฑูร สุภัควณิช ลาออกจากตำแหน่ง


Associate ProfessorJeerapan Huaisean is the present Rector of the University.

(รศ. จิระพันธ์ ห้วยแสน ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คนปัจจุบัน 
( 13 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน)

The four missions of the university are as follows:
1) To produce graduate who are technically competent with occupational skills and able of reasoning as well as being moral and ethical learning people;

2) To provide undergraduate and graduate with vocational education in lines with national labor market;

3) To provide technical and vocational services and technology necessary for local production and productivity as well as rendering services to community and nation as a whole;

4) To promote and develop religious activities and arts as well as sports and entertainment.


In the recent university council meeting last March, the university has made an organizational adaptation to comply with rules and regulations stipulated by The  Office Of The Commission for Higher Education.
The University Council gives the approval to the proposal with the result that the new organization of Kalasin University is as follows:


1.The Office of University Council;

2.The Office of The Rector;

3.The Office of Research,Technical Standards and Technical Services;

4.The Office of Academic Resource;

5.The Office of the Registrar.

6.Language Institute;

7.Facculty of Agriculture;

8.Facculty of Humanity;

9.Facculty of Management Science;
 
10.Facculty of Science and Technology;

11.Facculty of Engineering;

12.Facculty of Education;

13.Facculty of Social Science;
 
14.Facculty of Public Health Science.

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
เป็นการบังเอิญหรือไม่ที่รัฐสภาของประเทศเกาหลีใต้ ลงมติถอดถอนประธานาธิบดี ปาร์ค อึนฮี จากตำแหน่งประธานาธิบดี และส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายใน 180 วันต่อไป

The parliamentary vote means Ms Park - South Korea's first female president - has been suspended. The case now goes before the Constitutional Court, which has 180 days to make a final ruling.

ในระหว่างดำเนินการตามกระบวนการนี้
นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดี
Hwang Kyo-ahn, the country's prime minister, has become interim president.


ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้จากข่าวตามคลิปนี้ครับ

South Korea's President Has Been Impeached Over Corruption Allegations - BuzzFeed News
https://apple.news/AiUSXn3k0QrCaJMza9_51uA

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เปิดช่องปริญญาโทสาขาอื่นเข้ารับการอบรมใบอนุญาตวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้


ที่กระทรวงศึกษาธิการ
2 ธันวาคม 2559
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภามีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาปีการศึกษา 2557   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เพื่อเป็นการหาทางเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้มีการอบรมหรือจัดสอบเพื่อให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา แต่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีความเห็นว่าระบบการอบรม หรือการจัดสอบไม่เคยมีการนำมาใช้กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษามาก่อน จึงมีมติไม่อนุมัติให้มีการเยียวยา


และในการประชุมครั้งนี้คุรุสภาได้ อนุมัติในหลักการเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเดิมผู้ที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาโทบริหารการศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาทันที แต่ หลังปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จะเปิดช่องให้ผู้ที่เรียนปริญญาโทสาขาอื่นๆสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาเป็นผู้รับรองเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้ โดยคุรุสภาจะกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดเสนอบอร์ดคุรุสภาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป


จากข่าวทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี้ ถึงแม้ว่าเราทราบถึงเหตุผลที่คุรุสภาไม่อนุมัติการเยียวยานักศึกษากลุ่มนี้ แต่เราไม่มีข้อมูลว่าเพราะเหตุใดนักศึกษาที่จบปริญญาโทหลักสูตรการการศึกษามหาบัณฑิต รุ่นปี 2557 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาทันทีตามปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างไรก็ตามเราก็รู้สึกมองเห็นแสงสว่างทีปลายอุโมง เมื่อได้เห็นความพยายามของคุรุสภาที่จะทำการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการหาเปิดช่องทางการสรรหาผู้บริหารการศึกษาจากบรรดาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากสาขาวิชาอื่นๆเข้าสู่วงการการศึกษาด้วย ทั้งนี้โดยผ่านระบบการอบรมและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะกำหนดขึ้นภายในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้

ตามหลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ข้อที่ 3 กล่าวถึงความน่าเชื่อถือ (Credibility) โดยบอกว่า
1) ต้องรักษาพันธสัญญาทางวิชาชีพเป็นพิเศษ 2) ต้องกล้ายอมรับผิดและเต็มใจที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง 
3) ต้องทำตามที่พูดและ
4) ต้องไม่คาดหวังจากคนอื่นในสิ่งที่แม้แต่ตนเองยังไม่ต้องการที่จะลงมือทำ  

ผู้นำต้องไม่ลืมว่า 
อำนาจที่มีอย่างไม่อั้นนั้นจะเกิดจากการมีขีดความสามารถในการลงมือทำ 
(Unlimited Power is the ability to take action!!!).

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Gap between rich and poor 'keeps growing'


สถานการณ์ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินของคนรวยกับคนจนถ่างกว้างยิ่งขึ้นมหาศาล!!!
นายกรัฐมนตรีไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บอกว่า

"ความแตกต่างทางทรัพย์สินระหว่างคนรวยกับคนจน เวลานี้ประเทศไทย เราติดอันดับที่ 3 ของโลก"

คุณศุภชัย แสงโสภณ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านหนึ่ง วิเคราะห์สถานการณ์ไว้ว่า
... ปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ถ่างมากขึ้นนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก มันมีขนาดใหญ่โตมาก ขนาดใหญ่จนประเทศไทยเราคงไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในช่วงเวลาอันสั้น ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่เอื้อ คือยังมีคนบางคนคอยสร้างความขัดแย้งถ่วงรั้งความก้าวหน้าอยู่อย่างต่อเนื่อง การลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่มีปัญหาสะสมมานานนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำได้สำเร็จ

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด "Toon Supachai" กล่าวต่อว่า
...สาหตุที่ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนถ่างกว้างมากขึ้น คือ
2) การค้าเสรีแบบเอาเปรียบผู้อื่นที่มีอยู่เสมอและเหนียวแน่นมาก เขาบอกอีกว่าถ้าจะลดช่องว่างนี้ให้เห็นผลเร็วและจริงจังต้องถึงกับยกเลิกระบบทุนนิยม หันมาใช้ระบบสมดุลนิยมแทนเลยทีเดียว
เขาอธิบายเพิ่มเติมว่า
              1.ระบบทุนนิยมถูกพ่วงมากับระบอบประชาธิปไตย เมื่อมีเสรีภาพทางการเมืองก็ต้องให้เสรีภาพในการประกอบธุรกิจพร้อมกันไปด้วย ทำให้ทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันอย่างแยกไม่ออก และเมื่อนายทุนสามานย์เกิดขึ้น ก็นำไปสู่การเมืองสามานย์ตามกันไป
                2.ระบบการเมืองประชาธิปไตยนายทุนเสรี ต่างพยายามแสวงหาอำนาจทางการเมือง แม้จะลงทุนมากแค่ไหนก็ยอมเพราะคุ้มทุนที่ได้ลงไป ด้วยอาศัยอำนาจรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องได้อย่างเป็นกอบเป็นกำได้มาก จึงพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้อำนาจรัฐด้วยอ้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
               3.ท่ามกลางการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สลับซับซ้อน ก็มีแสงสว่างที่กลางใจคนไทยที่ยากจนให้พอมีที่ยืนและพอมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้าง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงเห็นความทุกข์ยากของคนยากจนที่กำลังจะตายด้วยทุนสามานย์และการเมืองสามานย์พระองค์ท่านได้พระราชทานทฤษฎีใหม่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนยากจนเป็นพิเศษ ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมาก 
แต่นายทุนสามานย์กับนักการเมืองสามานย์ก็ยังคงพยายามกลืนกินประเทศอยูตลอดเวลา หากประชาชนส่วนใหญ่รู้ไม่เท่าทันความสามานย์เหล่านี้ก็ยากที่จะปลดแอกความเป็นทาสในเรือนเบี้ยเหล่านี้ได้ ช่องว่างทางชนชั้นก็จะกว้างมากขึ้นไปอีก 
การเมืองต้องกลับมาสนองประชาชนส่วนใหญ่โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

3.1 มีการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมให้หมดตามกลุ่มอาชีพ เพื่อชาวนาชาวไร่คนยากจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าไปมีอำนาจรัฐอย่างแท้จริงให้ได้กันก่อน 
3.2 ผลักดันระบบเศรษฐกิจแบบสมดุล ให้ประชาชนคนยากจนได้เข้าครอบครองทรัพยากรของประเทศมากขึ้น 


เรื่องช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ถ่างกว้างมากขึ้นนี้ ท่านทีสนใจสามารถติดตามรายละเอียดจากข่าวของ BBC เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้ครับ

http://www.bbc.com/news/business-32824770

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ดัชนีความทุกขเวทนา Misery Indexes ของนานาประเทศ


น่าแปลกใจมากไหมครับ !!!

ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2015 แล้ว ที่เว็ปไซต์ของบลูมเบิร์ก นำเสนอดัชนีความทุกขเวทนา ระบุว่าในบรรดาประเทศต่างๆในโลก เมื่อเอาความทุกข์ยากลำบาก ทุกขเวทนา เพราะประชาชนมีความทุกข์ในด้านต่างๆมาเปรียบเทียบกันแล้ว ปรากฏว่าประเทศไทยของเรามีค่าความทุกขเวทนาต่ำที่สุดในโลก คือหมายความว่า ประชาชนคนไทยมีความทุกข์น้อยที่สุดในโลกครับ !!!


ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดัชนีความทุกข์ยากที่ต่ำที่สุดในโลกนี้
ผมขอเชิญท่านผู้อ่านตามไปดูในรายละเอียดครับ
คลิกที่ลิ้งค์ต่อไปนี้
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

อำเภอนามน Namon DistrictNamon is one of the 18 administrative districts in Kalasin Province. A district is a unit of regional administration having a Nai Amphoe aka District Officer or DO as the public leader of the organisation. It has five subdistricts (tambon), which consist of 66 villages (muban). As regard local government, Na Mon is a municipality (thesaban tambon) with an area that covers some parts of tambon Na Mon. The other villages in this Tambon fall under the other form of local government with the name of Tambon Administration Organization. There are altogether five Tambon administrative organisations (TAO) in this district.The table below shows data of governmental institutions of the community.


No.NameThai nameVillagesInh.
1.Na Monนามน159,254
2.Yod Kaengยอดแกง188,248
3.Song Plueaiสงเปลือย167,712
4.Lak Liam หลักเหลี่ยม95,774
5.Nong Buaหนองบัว84,246
The Namon Campus of Kalasin University, which results from the merging of  Kalasin Rajabhat University with the Kalasin Campus of The Rajamabgala University, is at Tambon Song Pluey of Namon District. But it is closer to Somdet District which is more urbanised than Namon. This location results in the settlement has more economic linkages with Somdet than with Namon. However, the public linkage has strengthened the chain between the University to the Namon Administration.

Regarding transportation, the government has improved the Namon settlement access to Kalasin town by upgrading  Route # 12 from Kalasin to Somdet to accommodate heavier traffic volume. Moreover, the administration has furthermore developed the rural road# 2336 from #12 at Nong Pha Orm through Namon community to Kuchinarai aka Buakao. As a result of this improvement, Namon has gained better access to both Kalasin town and Bua Kao Municipality.

It is interesting to note that Namon is one of so-called "agropolitan" districts - the district that has agricultural activities as a competitive advantage because it has plenty of Para rubber plantations, sugar cane and rice fields.Namon is just 50 kilometres from Kalasin town.

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รำลึกถึงพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทานฯ เล่มที่ 39 ที่กาฬสินธุ์นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (สพม.24)จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ไลออน อชิราวิทย์ เศรษฐ์โยธิน ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310- E และ ไลออน รัชดาวัลย์ กิตติอมรพงศ์ เลขาธิการภาค ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ไลออน ดร ประสิทธิ์ คชโตร นายกเพิ่งผ่านพ้น สโมสรไลออส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแก่นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 39 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี ไลออน อชิราวิทย์ เศรษฐ์โยธิน ผู้ว่าการภาค 310-E ร่วมเป็นเกียรติ


วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Kalasin City Today

Asking the incumbent Mayor of Kalasin City how many awards have you got in half a decade, you might get this answer:
"A lot. I have got a lot of important awards in half a decade" he would say.

In 2011, he got an award for the organization that promotes arts and cultural activities.

2.In 2012, he got the award for the best municipality in women and family development.

3.In 2013, he got the following prizes.
3.1The Award on  Transparency and People Participation from The Prapokklao Institute.


3.2 The Award for The Best HealthCare Guaranteed program.
3.3 The Award for The best local government performance in promoting local wisdom and cultural affairs.


3.4 The Award for the top most local authority in Women and Family Development.
3.5 The Award for The Local Government In Fighting Corruption.

4.In 2014 he got the following prizes:
4.1 The Award on National Moral Organization from The Foundation for National Morality.
4.2 The Award for the municipal prototype for the development of food sanitation management from the Ministry of Public Health.
4.3 The Award on the leading organization
 for consummers protection.
4.4 A Certificate of an active local organization to fight against corruption from the NACC.
4.5 The Award for The Good Governance Practice and The Award for Transparency and People Participation from Phra Pokklao Institute.

5.In 2015 he got three more awards:


The award for the good governance in waste collection and disposes management 


An award for the strengthening the network of public and private for civil activities

The award for Best Practices in Waste Management System.

In conclusion, we now see Kalasin Municipality has its reputation on four major areas of management excellence.They are:
1.Waste collection and disposal management.

2.Good governance, transparency and willingness to fight against corruption.

3.Women and family development and cultural activities.

4.Consummer Protection related activities.

Isn't it interesting enough for you to visit our Kalasin City !!!
Welcome to Kalasin.

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

แนวทางการคัดเลือก กศจ. ที่มาจากภาคประชาชน

เป็นที่ประจักษฺ์อย่างชัดเจนแล้วว่าการแต่งตั้ง กศจ.โดยตำแหน่ง จังหวัดละ 6 คน นั้น ไม่ใช่เรื่องยากครับ เพราะเพียงเอาชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่ระบุดังกล่าวในแต่ละจังหวัดมาพิมพ์ลงในคำสั่งฯ ทุกอย่างก็เรียบร้อย!
ตามข้อ 6 ข้างล่างนี้
ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ


(2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ


(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ


(4) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมการ


(5) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนสองคน เป็นกรรมการ


(6) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนสองคน เป็นกรรมการ


(7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ


(8) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทำหน้าที่เป็น กศจ.
ก็แล้วสิ่งที่ยากที่สุดในการคัดเลือก กศจ. จะอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับ?
จากการติดตามข่าวด้านการศึกษาพบว่า
การคัดเลือกกรรมการผู้แทน กศจ.ที่มาจากภาคประชาชนท้องถิ่นและข้าราชการครูในท้องถิ่นดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานพอสมควร

แนวโน้มดังกล่าวนี้ จะเห็นได้จาก การที่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงว่า
ถึงแม้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จะมีมติเห็นชอบคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของ กศจ.แล้ว แต่ขอนำเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมทางไกลที่กระทรวงมหาดไทย วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 นี้ เพื่อให้เห็นชอบร่วมกัน
รวมทั้งจะหารือถึงแนวทางการคัดเลือกกรรมการ  กศจ. ที่มาจากภาคประชาชนท้องถิ่นและข้าราชการครูในท้องถิ่นเพื่อเร่งสรรหาให้ครบ
กล่าวโดยย่อก็คือ 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ ศธจ.ตาม (5) และ (6) นี้ มีอยู่แล้วว่าให้ รมว.ศธ.แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่ในส่วนของวิธีปฏิบัติตามหลักการนั้น ต้องรอผลการประชุมทางไกลวันที่ 4 เมษายน นี้ก่อน
ครับผม!
ดังนั้น ผมอให้ท่านผู้สนใจติดตามข่าวการประชุมอย่างกระชั้นชิดต่อไป
สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

การพัฒนาเมืองที่จังหวัดขอนแก่น ชักชวนผู้มีส่วนได้เสียมามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น

ขอนแก่น: มหานครแห่งความอัจฉริยะ SMART CITY


โครงการ  สมาร์ต ซิตี้ (SMART CITY) ที่เมืองหมอแคนใหญ่ คึกคักหลายโพด (Has been dynamic !!!)


บทความข้างบนนี้ หนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 นำเสนอโครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นภายใต้แนวความคิด (Theme) สมาร์ตซิตี้ สมาร์ตสเปซ (Smart City, Smart Space) โดยบอกว่ามี แผนงานพัฒนาหลัก สามแผนได้แก่
1) ครีเอทีฟแทรฟฟิก แอนด์ ทรานสปอร์ต (Creative Traffic and Transport) คือ การจราจรและการขนส่งแบบสร้างสรรค์ 
2) ครีเอทีฟอีโคโนมี (Creative Economy) คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 
3) ครีเอทีฟสเปซ (Creative Space) คือ พื้นที่ว่างแบบสร้างสรรค์

การวางแผนพัฒนาเมือง (Urban Development Planning) ตามแผนพัฒนาหลักแบบนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับนครศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองแห่งภาคอีสานของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ

ประการที่ 1
การวางแผนทางกายภาพ (Physical Development Planning) เกี่ยวข้องอย่างมากกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Land Use Planning) นครศูนย์กลางความเจริญ (Growth Centre) แห่งนี้เป็นฐานเศรษฐกิจของอีสาน รัฐจะต้องบริหารจัดการปัจจัยการผลิต (Factors of Production) ด้านที่ดินสำหรับการประกอบการของภาคการเกษตรกรรม,อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยต้องมีการพัฒนาเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการชาวนครขอนแก่นและผู้ประกอบการจากพื้นที่โดยรอรวมทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศ  เพราะปัจจัยการผลิตตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญของการผลิตในทุกภาคการผลิตในระบบเศรษฐกิจ


ประการที่ 2 
ปัจจัยการผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์ เรื่องแรงงาน หรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยการผลิตอีกด้านที่จะต้องมีการเร่งรัดพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ Thailand  4.0  นครขอนแก่นที่เจริญเติบโตอย่างอัจฉริยะย่อมต้องการกำลังคนที่สมาร์ตในทุกกิจการทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตรก็ต้องการคนในภาคเกษตรกรรมที่มีความรู้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความสามารถเท่าทันต่อสภาพการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทาง ไอที (IT Literacy) ก็มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการก้าวสู่ Thailand 4.0

ประการที่ 3 
เงินทุน (Factor K) เงินทุนเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในทุกสาขาการลงทุน การบริหารจัดการเงินทุน การระดมทุน การบริหารจัดการทุนอย่างมีความเสมอภาค  และมีการกระจายเงินทุนอย่างเป็นธรรม มีความฺโปร่งใสในการบริหารจัดการปัจจัยทุนเรื่อง เกี่ยวกับการเงิน การคลังเหล่านี้ก็นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อมหานครแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์


ประการสุดท้าย
ความสามารถในการประกอบการของภาคธุรกิจทุกภาคส่วน รวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (Entrepreneureship) เป็นปัจจัยการผลิตเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนมาก เพราะถ้าขาดการประกอบการที่ดี การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการมีความรู้ มีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว โอกาสที่การพัฒนานครศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานจะประสบความสำเร็จก็คงจะเป็นไปได้อย่างยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง!

กล่าวโดยย่อ การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งภาคอีสานให้เป็น Smart City โดยมี Creative Traffic, Creative Economy, and Creative Space นั้น ผู้รับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับปัจจัยการผลิตทั้งสี่ตัวดังทีได้กล่าวมาแล้ว

ด้วยความปรารถนาดีของผม จึงขอฝากข้อคิดเพิ่มเติมเพียงนิดเดียวครับ
สวัสดีครับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการรถไฟ ไทย - จีน จะเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมหรือไม่?

ในการประชุม ความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ครั้งล่าสุดทีประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้กระทรวงคมนาคมมีประเด็นสำคัญที่จะต้องเจรจากับทางจีนคือ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนต้องทำให้เกิดความชัดเจนว่า แต่ละฝ่ายมีสัดส่วนการลงทุนเท่าไร และในอนาคตสัดส่วนการลงทุนจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด


ทางจีนระบุว่า เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการอยู่ในประเทศไทยหากจะให้จีนลงทุนมากขึ้นต้องมีเงื่อนไขเพิ่ม เช่น การขอสิทธิประโยชน์สองข้างทางที่จีนจะดำเนินการในแต่ละสถานี รวมทั้งทำโครงการที่จะเป็นประโยชน์ตามแนวเส้นทาง แต่ทางไทยยืนยันแล้วว่าสิทธิประโยชน์สองข้างทางจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการเจรจากับจีน ดังนั้น ต้องเจรจาเงื่อนไขอื่นต่อไป

สำหรับการศึกษามูลค่าโครงการยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องรอความเห็นจากบริษัทที่ปรึกษาก่อน แต่ยืนยันว่าการศึกษาวงเงินลงทุนจะไม่ล่าช้าและทำให้โครงการชะงักโดยการพัฒนารถไฟไทย-จีนจะเป็นไปตามกรอบเวลาเดิมที่จะต้องมีการสรุปรายละเอียดการลงทุน และเริ่มก่อสร้างภายในปี 2559 

เมื่อพิจารณา ประโยชน์ทีจะได้รับจากโครงการนี้ กระแสข่าวบอกว่า เราสามารถมองเห็นอย่างเด่นชัดจริงๆ 5 ข้อ ดังนี้

1. จะช่วยทำให้ไทยสามารถเชื่อมโยงระบบรางไปถึงประเทศจีนได้โดยผ่านลาว

2.จะช่วยสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

3.จะช่วยกระจายความเจริญและรายได้สู่ภูมิภาค ทั้งในด้านการท่องเที่ยวตลอดแนวเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่าน

4.จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการขนส่งสินค้าต่างๆให้มากขึ้น เพราะรถไฟรางมาตรฐานขนาด 1.435 เมตร จะบรรทุกสินค้าได้มากกว่าและทำความเร็วได้สสูงกว่าระบบรางเดิมที่มีขนาด 1 เมตร

5. สำหรับผมเองมีความเห็นว่า การดำเนินการครั้งนี้จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดและอื่นๆอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากขนาดของกิจการ (economy of scales) ด้วย เพราะโครงการนี้จะดำเนินการคู่ขนานกับการพัฒนาระบรางขนาดหนึ่งเมตรภายใต้โครงการรถไฟทางคู่ในเส้นทางต่างๆทั่วประเทศด้วย  เพราะเป็นระบบรางพื้นฐานของไทยที่จะสามารถพัฒนาให้ระบบรางเป็นการขนส่งหลักได้ ซึ่งระยะเร่งด่วนกระทรวงคมนาคมจะก่อสร้างรถไฟทางคู่ 7 เส้นทางรวม 993 กิโลเมตร

"อาคม" สะกัดจีนใช้ที่ข้างทางรถไฟ
ไทยรัฐรายวัน 26 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 8

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

การก่อสร้างรถไฟทางคู่ไทย-จีน

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไทย-จีนครั้งนี้ถูกเปิดเผยโดย รมว.คมนาคม นายอาคม เติมพิทยไพสิษฐ์ ผ่านไทยรัฐรายวันฉบับวันที่ 20 มกราคม 2559 ว่า

ล่าสุดทางการจีนยอมปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้รถไฟไทย-จีน 2 เส้นทาง คือกรุงเทพ-แก่งคอย-นครราชสีมา-หนองคาย และแก่งคอย-มาบตาพุด โดยลดลงเหลือ 2% ตามที่ไทยเสนอไป จากเดิมที่กำหนดไว้ 2.5% 

จากนั้นจะมีการหารือเพื่อกำหนดรูปแบบ แหล่งเงินและสัดส่วนการลงทุน โดยหลักการเบื้องต้นไทยต้องการเปิดให้จีนเข้ามาถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนเพิ่มมากขึ้น อาจเพิ่มเป็นจีน 70%ไทย 30% ส่วนจะใช้รูปแบไหน ฝ่ายละเท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้การทีจีนมีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าไทยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการรถไฟไทย-จีน แต่จีนจะต้องรองรับความเสี่ยงมากกว่าไทย
ส่วนแผนการเดินรถยังคงเป็นเหมือนเดิมคือให้จีนดำเนินการในช่วง 3 ปีแรกเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทยก่อนที่ไทยจะเดินรถเอง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ