วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

การพัฒนาเมืองที่จังหวัดขอนแก่น ชักชวนผู้มีส่วนได้เสียมามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น

ขอนแก่น: มหานครแห่งความอัจฉริยะ SMART CITY


โครงการ  สมาร์ต ซิตี้ (SMART CITY) ที่เมืองหมอแคนใหญ่ คึกคักหลายโพด (Has been dynamic !!!)


บทความข้างบนนี้ หนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 นำเสนอโครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นภายใต้แนวความคิด (Theme) สมาร์ตซิตี้ สมาร์ตสเปซ (Smart City, Smart Space) โดยบอกว่ามี แผนงานพัฒนาหลัก สามแผนได้แก่
1) ครีเอทีฟแทรฟฟิก แอนด์ ทรานสปอร์ต (Creative Traffic and Transport) คือ การจราจรและการขนส่งแบบสร้างสรรค์ 
2) ครีเอทีฟอีโคโนมี (Creative Economy) คือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 
3) ครีเอทีฟสเปซ (Creative Space) คือ พื้นที่ว่างแบบสร้างสรรค์

การวางแผนพัฒนาเมือง (Urban Development Planning) ตามแผนพัฒนาหลักแบบนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับนครศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองแห่งภาคอีสานของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ

ประการที่ 1
การวางแผนทางกายภาพ (Physical Development Planning) เกี่ยวข้องอย่างมากกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Land Use Planning) นครศูนย์กลางความเจริญ (Growth Centre) แห่งนี้เป็นฐานเศรษฐกิจของอีสาน รัฐจะต้องบริหารจัดการปัจจัยการผลิต (Factors of Production) ด้านที่ดินสำหรับการประกอบการของภาคการเกษตรกรรม,อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยต้องมีการพัฒนาเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการชาวนครขอนแก่นและผู้ประกอบการจากพื้นที่โดยรอรวมทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศ  เพราะปัจจัยการผลิตตัวนี้ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญของการผลิตในทุกภาคการผลิตในระบบเศรษฐกิจ


ประการที่ 2 
ปัจจัยการผลิตด้านทรัพยากรมนุษย์ เรื่องแรงงาน หรือทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยการผลิตอีกด้านที่จะต้องมีการเร่งรัดพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ Thailand  4.0  นครขอนแก่นที่เจริญเติบโตอย่างอัจฉริยะย่อมต้องการกำลังคนที่สมาร์ตในทุกกิจการทางเศรษฐกิจ ภาคการเกษตรก็ต้องการคนในภาคเกษตรกรรมที่มีความรู้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความสามารถเท่าทันต่อสภาพการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทาง ไอที (IT Literacy) ก็มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการก้าวสู่ Thailand 4.0

ประการที่ 3 
เงินทุน (Factor K) เงินทุนเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในทุกสาขาการลงทุน การบริหารจัดการเงินทุน การระดมทุน การบริหารจัดการทุนอย่างมีความเสมอภาค  และมีการกระจายเงินทุนอย่างเป็นธรรม มีความฺโปร่งใสในการบริหารจัดการปัจจัยทุนเรื่อง เกี่ยวกับการเงิน การคลังเหล่านี้ก็นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อมหานครแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์


ประการสุดท้าย
ความสามารถในการประกอบการของภาคธุรกิจทุกภาคส่วน รวมทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (Entrepreneureship) เป็นปัจจัยการผลิตเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนมาก เพราะถ้าขาดการประกอบการที่ดี การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการมีความรู้ มีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว โอกาสที่การพัฒนานครศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานจะประสบความสำเร็จก็คงจะเป็นไปได้อย่างยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง!

กล่าวโดยย่อ การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญแห่งภาคอีสานให้เป็น Smart City โดยมี Creative Traffic, Creative Economy, and Creative Space นั้น ผู้รับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย จำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับปัจจัยการผลิตทั้งสี่ตัวดังทีได้กล่าวมาแล้ว

ด้วยความปรารถนาดีของผม จึงขอฝากข้อคิดเพิ่มเติมเพียงนิดเดียวครับ
สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น