วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

แนวทางการคัดเลือก กศจ. ที่มาจากภาคประชาชน

เป็นที่ประจักษฺ์อย่างชัดเจนแล้วว่าการแต่งตั้ง กศจ.โดยตำแหน่ง จังหวัดละ 6 คน นั้น ไม่ใช่เรื่องยากครับ เพราะเพียงเอาชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่ระบุดังกล่าวในแต่ละจังหวัดมาพิมพ์ลงในคำสั่งฯ ทุกอย่างก็เรียบร้อย!
ตามข้อ 6 ข้างล่างนี้
ข้อ 6 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ


(2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ


(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ


(4) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมการ


(5) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนสองคน เป็นกรรมการ


(6) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนสองคน เป็นกรรมการ


(7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ


(8) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทำหน้าที่เป็น กศจ.
ก็แล้วสิ่งที่ยากที่สุดในการคัดเลือก กศจ. จะอยู่ที่ตำแหน่งไหนครับ?
จากการติดตามข่าวด้านการศึกษาพบว่า
การคัดเลือกกรรมการผู้แทน กศจ.ที่มาจากภาคประชาชนท้องถิ่นและข้าราชการครูในท้องถิ่นดูเหมือนจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานพอสมควร

แนวโน้มดังกล่าวนี้ จะเห็นได้จาก การที่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงว่า
ถึงแม้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จะมีมติเห็นชอบคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของ กศจ.แล้ว แต่ขอนำเข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมทางไกลที่กระทรวงมหาดไทย วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 นี้ เพื่อให้เห็นชอบร่วมกัน
รวมทั้งจะหารือถึงแนวทางการคัดเลือกกรรมการ  กศจ. ที่มาจากภาคประชาชนท้องถิ่นและข้าราชการครูในท้องถิ่นเพื่อเร่งสรรหาให้ครบ
กล่าวโดยย่อก็คือ 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ ศธจ.ตาม (5) และ (6) นี้ มีอยู่แล้วว่าให้ รมว.ศธ.แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่ในส่วนของวิธีปฏิบัติตามหลักการนั้น ต้องรอผลการประชุมทางไกลวันที่ 4 เมษายน นี้ก่อน
ครับผม!
ดังนั้น ผมอให้ท่านผู้สนใจติดตามข่าวการประชุมอย่างกระชั้นชิดต่อไป
สวัสดีครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น