วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้สูงอายุไทยกับการส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2560

วันนี้ผมได้อ่านบทความเรื่อง 
Senoir Complex ...
ทางออกผู้สูงอายุไทย??
กล่าวถึงมติ ครม.8 พ.ย. 2559 ที่จะสร้างที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุผ่านโครงการใช้ที่ราชพัสดุ 4 พื้นที่ ได้แก่ ชลบุรี นครนายก เชียงใหม่ และเชียงราย โดยมีหลักการและวิธืปฏิบัติดังนี้
-สร้างแบบคอมเพลกซ์ดูแลผู้สูงอายุ 
-มีกิจกรรมดูแลการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือสังคม 
-กำหนดให้บุตรหลานผู้ดูแลบิดา-มารดาผู้สูงอายุ ได้สิทธิจองเป็นอันดับแรก
-ระยะเวลาเช่า 30 ปี ต่ออายุได้อีก 30 ปี

พร้อมกับมาตรการนี้ยังมีมาตรการทางการเงินเพื่อเตรียมรับมือกับ "สังคมผู้สูงวัย"ทีเรากำลังเผชิญอยู่
ผมเห็นด้วยกับนโยบายนี้ครับ
เพราะว่าการสร้างที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามมติ ครม.นี้ เป็นการตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงวัยโดยวิธีส่งเสริมให้บุตรหลานที่ประสงค์รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุได้รับสิทธิการอุดหนุนจากรัฐอย่างเป็นระบบมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทความยังได้แสดงความเห็นแนวคิดเรื่อง Aging in place เป็นอีกแนวคิดที่กำลังเป็นที่น่าสนใจเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนเดิมและอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม เพียงแต่ต้องปรับปรุงสภาพชุมชนและที่อยู่อาศัยเดิมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น

แนวคิดนี้จะมีทางนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการมีองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การสรับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐและความรู้ความสามารถทางเทคนิคและสถาปัตยกรรมของหน่วยงานสนับทางวิชาการ

สำหรับรายละเอียดของบทความโปรดติดตามจากมติชนรายวันครับวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

#Ayutthaya in retrospect อยุธยารำลึก

I am a little bit disappointed that we did not have enough time to see the real Ayutthaya in our short yesterday visit.


In this map, there are 28 attractions to complete your trip. May I translate this document for your perusal?

The Slogan of the Province:

The Former Capital City, The Cradle Of Rice And The Tide Of Water, The Excellence of Poetry, The Famous People Of Ayutthaya. 

28 Must See Attractions:

1.Wat Tha Ka Rong (the monastery where the crows are crowing)
2.Wat Cherng Tha (the temple at the riverside pier)

3.Wat Na Phra Main (the temple in the front of the crematory)
4.Wat Mae Nang  Pluem (the temple of Mrs.Pluem) 
5.Wat Lokkaya Sutharam (the temple of worldly scent)

9.Chantarakasem National Museum


10.Wat Mahathat (where there is a Buddha image head embedded in the tree trunk)


16.Centre For Ayutthaya History Studies

22.International Village
27.River View Place Hotel 
28.Canty and Service Apartment.

The organisation that makes this map is the Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province, which is a regional government.
It says local people generally call their province name in a speciaI way.Instead of calling it Phranakhonssriayutthaya, they just call it Yutt Ya!!!
How nice is the name!!!

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

A Short Visit to Ayutthaya aka Phranakhonsriayutthaya

I have travelled through Phra Nakhon Sri Ayutthaya Province many occasions but never spent enough times to see tourist attraction sites.This Sunday I am going to devote more time to the ancient city.


Therefore I have to do some research on this world heritage site so that I can manage my short visit more efficiently. My plan is to see the old town, notably the Grand Palace in the Phra Sri Sanphet Monastery to see famous buildings. The other attraction I would like to take my picture with is the Buddha's image head embedded in the tree trunk at http://www.paiduaykan.com/76_province/central/ayutthaya/watpramahathat.html

Wat Maha That. I also want to see Bang Sai Arts and Crafts Center where Her Majesty Queen Sirikit trains and displays cultural and traditional products from regions in the country. Next, I hope we can have enough time to visit the TAT Tourist Information Centre to see how they manage to promote this  Ancient City. Regarding urban development of this famous city, I would like to take a closer look at the town and city planning administered by the city management. Regarding the city environment conservation, I would try to see if the Pra Nakhon Sri Ayutthaya Metropolitan City or Tesaban Nakhon Phra Nakhon Sri Ayutthaya (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) has done its job effectively and efficiently.

Last but not least is the topic of food. We plan to have lunch there. It can be somewhere near the Tesaban or near the city information centre. If possible, we may try to enjoy our lunch in the boat near https://th.wikipedia.org/wiki/เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา.

ถนนนเรศวร

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Kalasin University - KSU

Established on August 9, 2015, Kalasin University (KSU) results from the merging of Kalasin Rajabhat University and The Kalasin Campus of Rajamangala University of Technology Isan. Being a new university in the remote province of Kalasin, Thailand, KSU upholds the following vision: 

" Kalasin University is a leading university in the field of vocations, technology, and innovations of the Mekong Sub-Region." The new University consists of 9 faculties:
  • Faculty of Arts and Sciences (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
  • Faculty of Political Sciences and Laws (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
  • Faculty of Creative Industry(คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
  • Faculty of Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • Faculty of Business Administration (คณะบริหารธุรกิจ)
  • Faculty of Education (คณะครุศาสตร์)
  • Faculty of Public Health (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
  • Faculty of Agricultural Industrial Technologies (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)
  • Language Institute (สถาบันภาษา)


วิสัยทัศน์ (Vision)  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนุภาคลุ่มน้ำโขง

 Mr. Winai Wittayanukoon is the interim President of The University Council.
ปัจจุบันนี้ นายวินัย วิทยานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวิฒิ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เนื่องจาก นาย บัณฑูร สุภัควณิช ลาออกจากตำแหน่ง


Associate ProfessorJeerapan Huaisean is the present Rector of the University.

(รศ. จิระพันธ์ ห้วยแสน ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คนปัจจุบัน 
( 13 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน)

The four missions of the university are as follows:
1) To produce graduate who are technically competent with occupational skills and able of reasoning as well as being moral and ethical learning people;

2) To provide undergraduate and graduate with vocational education in lines with national labor market;

3) To provide technical and vocational services and technology necessary for local production and productivity as well as rendering services to community and nation as a whole;

4) To promote and develop religious activities and arts as well as sports and entertainment.


In the recent university council meeting last March, the university has made an organizational adaptation to comply with rules and regulations stipulated by The  Office Of The Commission for Higher Education.
The University Council gives the approval to the proposal with the result that the new organization of Kalasin University is as follows:


1.The Office of University Council;

2.The Office of The Rector;

3.The Office of Research,Technical Standards and Technical Services;

4.The Office of Academic Resource;

5.The Office of the Registrar.

6.Language Institute;

7.Facculty of Agriculture;

8.Facculty of Humanity;

9.Facculty of Management Science;
 
10.Facculty of Science and Technology;

11.Facculty of Engineering;

12.Facculty of Education;

13.Facculty of Social Science;
 
14.Facculty of Public Health Science.

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
เป็นการบังเอิญหรือไม่ที่รัฐสภาของประเทศเกาหลีใต้ ลงมติถอดถอนประธานาธิบดี ปาร์ค อึนฮี จากตำแหน่งประธานาธิบดี และส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายใน 180 วันต่อไป

The parliamentary vote means Ms Park - South Korea's first female president - has been suspended. The case now goes before the Constitutional Court, which has 180 days to make a final ruling.

ในระหว่างดำเนินการตามกระบวนการนี้
นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดี
Hwang Kyo-ahn, the country's prime minister, has become interim president.


ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้จากข่าวตามคลิปนี้ครับ

South Korea's President Has Been Impeached Over Corruption Allegations - BuzzFeed News
https://apple.news/AiUSXn3k0QrCaJMza9_51uA

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เปิดช่องปริญญาโทสาขาอื่นเข้ารับการอบรมใบอนุญาตวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้


ที่กระทรวงศึกษาธิการ
2 ธันวาคม 2559
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภามีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาปีการศึกษา 2557   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เพื่อเป็นการหาทางเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้มีการอบรมหรือจัดสอบเพื่อให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา แต่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีความเห็นว่าระบบการอบรม หรือการจัดสอบไม่เคยมีการนำมาใช้กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษามาก่อน จึงมีมติไม่อนุมัติให้มีการเยียวยา


และในการประชุมครั้งนี้คุรุสภาได้ อนุมัติในหลักการเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเดิมผู้ที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาโทบริหารการศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาทันที แต่ หลังปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จะเปิดช่องให้ผู้ที่เรียนปริญญาโทสาขาอื่นๆสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาเป็นผู้รับรองเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้ โดยคุรุสภาจะกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดเสนอบอร์ดคุรุสภาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป


จากข่าวทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี้ ถึงแม้ว่าเราทราบถึงเหตุผลที่คุรุสภาไม่อนุมัติการเยียวยานักศึกษากลุ่มนี้ แต่เราไม่มีข้อมูลว่าเพราะเหตุใดนักศึกษาที่จบปริญญาโทหลักสูตรการการศึกษามหาบัณฑิต รุ่นปี 2557 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาทันทีตามปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างไรก็ตามเราก็รู้สึกมองเห็นแสงสว่างทีปลายอุโมง เมื่อได้เห็นความพยายามของคุรุสภาที่จะทำการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการหาเปิดช่องทางการสรรหาผู้บริหารการศึกษาจากบรรดาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากสาขาวิชาอื่นๆเข้าสู่วงการการศึกษาด้วย ทั้งนี้โดยผ่านระบบการอบรมและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะกำหนดขึ้นภายในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้

ตามหลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ข้อที่ 3 กล่าวถึงความน่าเชื่อถือ (Credibility) โดยบอกว่า
1) ต้องรักษาพันธสัญญาทางวิชาชีพเป็นพิเศษ 2) ต้องกล้ายอมรับผิดและเต็มใจที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง 
3) ต้องทำตามที่พูดและ
4) ต้องไม่คาดหวังจากคนอื่นในสิ่งที่แม้แต่ตนเองยังไม่ต้องการที่จะลงมือทำ  

ผู้นำต้องไม่ลืมว่า 
อำนาจที่มีอย่างไม่อั้นนั้นจะเกิดจากการมีขีดความสามารถในการลงมือทำ 
(Unlimited Power is the ability to take action!!!).