วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ผู้สูงอายุไทยกับการส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2560

วันนี้ผมได้อ่านบทความเรื่อง 
Senoir Complex ...
ทางออกผู้สูงอายุไทย??
กล่าวถึงมติ ครม.8 พ.ย. 2559 ที่จะสร้างที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุผ่านโครงการใช้ที่ราชพัสดุ 4 พื้นที่ ได้แก่ ชลบุรี นครนายก เชียงใหม่ และเชียงราย โดยมีหลักการและวิธืปฏิบัติดังนี้
-สร้างแบบคอมเพลกซ์ดูแลผู้สูงอายุ 
-มีกิจกรรมดูแลการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือสังคม 
-กำหนดให้บุตรหลานผู้ดูแลบิดา-มารดาผู้สูงอายุ ได้สิทธิจองเป็นอันดับแรก
-ระยะเวลาเช่า 30 ปี ต่ออายุได้อีก 30 ปี

พร้อมกับมาตรการนี้ยังมีมาตรการทางการเงินเพื่อเตรียมรับมือกับ "สังคมผู้สูงวัย"ทีเรากำลังเผชิญอยู่
ผมเห็นด้วยกับนโยบายนี้ครับ
เพราะว่าการสร้างที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามมติ ครม.นี้ เป็นการตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงวัยโดยวิธีส่งเสริมให้บุตรหลานที่ประสงค์รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุได้รับสิทธิการอุดหนุนจากรัฐอย่างเป็นระบบมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนบทความยังได้แสดงความเห็นแนวคิดเรื่อง Aging in place เป็นอีกแนวคิดที่กำลังเป็นที่น่าสนใจเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนเดิมและอยู่ในที่อยู่อาศัยเดิม เพียงแต่ต้องปรับปรุงสภาพชุมชนและที่อยู่อาศัยเดิมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น

แนวคิดนี้จะมีทางนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการมีองค์กรรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การสรับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐและความรู้ความสามารถทางเทคนิคและสถาปัตยกรรมของหน่วยงานสนับทางวิชาการ

สำหรับรายละเอียดของบทความโปรดติดตามจากมติชนรายวันครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น