วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เปิดช่องปริญญาโทสาขาอื่นเข้ารับการอบรมใบอนุญาตวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้


ที่กระทรวงศึกษาธิการ
2 ธันวาคม 2559
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภามีมติไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาปีการศึกษา 2557   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เพื่อเป็นการหาทางเยียวยานักศึกษากลุ่มดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้เสนอขอให้มีการอบรมหรือจัดสอบเพื่อให้นักศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา แต่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภามีความเห็นว่าระบบการอบรม หรือการจัดสอบไม่เคยมีการนำมาใช้กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษามาก่อน จึงมีมติไม่อนุมัติให้มีการเยียวยา


และในการประชุมครั้งนี้คุรุสภาได้ อนุมัติในหลักการเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเดิมผู้ที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาโทบริหารการศึกษาจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาทันที แต่ หลังปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา จะเปิดช่องให้ผู้ที่เรียนปริญญาโทสาขาอื่นๆสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาเป็นผู้รับรองเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้ โดยคุรุสภาจะกำหนดคุณสมบัติและรายละเอียดเสนอบอร์ดคุรุสภาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป


จากข่าวทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี้ ถึงแม้ว่าเราทราบถึงเหตุผลที่คุรุสภาไม่อนุมัติการเยียวยานักศึกษากลุ่มนี้ แต่เราไม่มีข้อมูลว่าเพราะเหตุใดนักศึกษาที่จบปริญญาโทหลักสูตรการการศึกษามหาบัณฑิต รุ่นปี 2557 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาทันทีตามปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างไรก็ตามเราก็รู้สึกมองเห็นแสงสว่างทีปลายอุโมง เมื่อได้เห็นความพยายามของคุรุสภาที่จะทำการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยการหาเปิดช่องทางการสรรหาผู้บริหารการศึกษาจากบรรดาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากสาขาวิชาอื่นๆเข้าสู่วงการการศึกษาด้วย ทั้งนี้โดยผ่านระบบการอบรมและการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะกำหนดขึ้นภายในหนึ่งเดือนข้างหน้านี้

ตามหลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ข้อที่ 3 กล่าวถึงความน่าเชื่อถือ (Credibility) โดยบอกว่า
1) ต้องรักษาพันธสัญญาทางวิชาชีพเป็นพิเศษ 2) ต้องกล้ายอมรับผิดและเต็มใจที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง 
3) ต้องทำตามที่พูดและ
4) ต้องไม่คาดหวังจากคนอื่นในสิ่งที่แม้แต่ตนเองยังไม่ต้องการที่จะลงมือทำ  

ผู้นำต้องไม่ลืมว่า 
อำนาจที่มีอย่างไม่อั้นนั้นจะเกิดจากการมีขีดความสามารถในการลงมือทำ 
(Unlimited Power is the ability to take action!!!).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น