วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Kalasin University - KSU

Established on August 9, 2015, Kalasin University (KSU) results from the merging of Kalasin Rajabhat University and The Kalasin Campus of Rajamangala University of Technology Isan. Being a new university in the remote province of Kalasin, Thailand, KSU upholds the following vision: 

" Kalasin University is a leading university in the field of vocations, technology, and innovations of the Mekong Sub-Region." The new University consists of 9 faculties:
  • Faculty of Arts and Sciences (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
  • Faculty of Political Sciences and Laws (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
  • Faculty of Creative Industry(คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์)
  • Faculty of Humanities and Social Sciences (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  • Faculty of Business Administration (คณะบริหารธุรกิจ)
  • Faculty of Education (คณะครุศาสตร์)
  • Faculty of Public Health (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
  • Faculty of Agricultural Industrial Technologies (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร)
  • Language Institute (สถาบันภาษา)


วิสัยทัศน์ (Vision)  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งอนุภาคลุ่มน้ำโขง

 Mr. Winai Wittayanukoon is the interim President of The University Council.
ปัจจุบันนี้ นายวินัย วิทยานุกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวิฒิ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เนื่องจาก นาย บัณฑูร สุภัควณิช ลาออกจากตำแหน่ง


Associate ProfessorJeerapan Huaisean is the present Rector of the University.

(รศ. จิระพันธ์ ห้วยแสน ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คนปัจจุบัน 
( 13 มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน)

The four missions of the university are as follows:
1) To produce graduate who are technically competent with occupational skills and able of reasoning as well as being moral and ethical learning people;

2) To provide undergraduate and graduate with vocational education in lines with national labor market;

3) To provide technical and vocational services and technology necessary for local production and productivity as well as rendering services to community and nation as a whole;

4) To promote and develop religious activities and arts as well as sports and entertainment.


In the recent university council meeting last March, the university has made an organizational adaptation to comply with rules and regulations stipulated by The  Office Of The Commission for Higher Education.
The University Council gives the approval to the proposal with the result that the new organization of Kalasin University is as follows:


1.The Office of University Council;

2.The Office of The Rector;

3.The Office of Research,Technical Standards and Technical Services;

4.The Office of Academic Resource;

5.The Office of the Registrar.

6.Language Institute;

7.Facculty of Agriculture;

8.Facculty of Humanity;

9.Facculty of Management Science;
 
10.Facculty of Science and Technology;

11.Facculty of Engineering;

12.Facculty of Education;

13.Facculty of Social Science;
 
14.Facculty of Public Health Science.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น